İş sağlığı ve güvenliği kapsamında genel olarak çalışanların bilgilendirilmesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesinde, çalışanların eğitimi ise 17 nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama Bütün Yönleriyle Çalışanların Bilgilendirilmesi – İş Güvenliği ve Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esasları başlıklı yazıda yer almaktadır. Kanunun 26/1/g-ğ maddelerinde de söz konusu bilgilendirme ve eğitim zorunluluğunu yerine getirmeyen işverene idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (Bilgilendirilmeyen veya eğitim verilmeyen her çalışan için 2015 yılında 1.233 TL).

Bu Yönetmelik ise 6331 sayılı Kanuna göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanmış, 13 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerden bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim alınması zorunlu olan işler Yönetmelik Ek-1’de yer alan Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgede belirtilmiştir. Söz konusu çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu olduğu gibi ayrıca bunların yaptığı işe uygun 6 ncı maddede belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları, yani aldıkları mesleki eğitimi maddede belirtilen belgelerden en az biriyle belgelendirmeleri zorunludur.

Yönetmelikte bahsi geçen mesleki eğitimle; örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim kastedilmektedir.